Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Pisinisi Iiki ósi Laiseni

Ma’u faingamalie toko 20 ‘i he polokalama tokoni ‘a e MTED ki he ngaahi pisinisi iiki.

Na’e tukuange atu ‘i he ‘aho ni ‘e he ‘Eiki Minisita ‘o e Potungaue Fefakatau’aki mo e Langa Fakalakalaka Faka’ekonomika (MTED), Hon. Dr. Viliami Uasike Latu ha ngaahi tokoni ki he ngaahi pisinisi iiki ‘i Tongatapu ni ka ‘oku ‘osi lesisita, ‘o ma’u faingamlie ai ngaahi pisinisi iiki ‘e 20 ‘i he polokalama tokoni ko ‘eni.

Ko e taha ‘a e ngaahi tefito’i fatongia ‘a e MTED ke fengaue’aki vaofi mo e ngaahi pisinisi sekitoa taau taha ‘i he fonua ki hono langa hake ‘a e ‘ekonomika. Ko e taumu’a ia ‘o e tokoni na’e fakahoko ko ‘eni ke fakalakalaka’i e ngaahi pisinisi ki ha tu’unga ‘oku to e lelei ange pea lele lelei.

Na’e kamata e polokalama ni ‘i he ta’u kuo‘osi ‘aki ‘a e fakaafe ‘a e Potungaue ki ha polokalama ako fakataukei ki hono fakalele ‘o ha pisinisi. Hili ia na’e fakahoko atu leva ‘a e savea ki he ngaahi pisinisi ko ‘eni mo ‘enau ngaue fakatatau ki he ako na’e fakahoko ‘o filifili mei ai ‘a kinautolu kenau ‘inasi ‘i he tokoni ko ‘eni. Ko e ngaahi me’angaue mo e misini na’e foaki ko e ngaahi fiema’u vivili ia ‘a e ngaahi pisinisi ‘i he ola ‘o e savea na’e fakahoko.

‘I he me’a ‘a e ‘Eiki Minisita ‘o e Potungaue, neongo ‘a e fakangatangata ‘a e ivi ‘o e Pule’anga ka ‘oku fai pe ‘a e tukuingata ke fakaivia ‘a e ngaahi pisinisi. “Ko e tokoni ko’eni ‘oku si’isi’i fau ki he ngaue mo e ‘amanaki ‘a e fonua kia kitautolu ketau fengaue’aki ki hono langa ‘a e ‘ekonomika ‘a e fonua.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *